Do zakresu działania biura Izby należy:

1)       przedstawianie prezesowi wniosków usprawniających, wynikających z analizy realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby,

2)       przygotowywanie organizacyjne posiedzeń kolegium Izby,

3)       organizowanie i obsługa szkoleń dla pracowników Izby,

4)       obsługa kancelaryjna Izby, przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,

5)       gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo- techniczne, zakup inwentarza ruchomego i materiałów, prowadzenie archiwum, itp.,

6)       prowadzenie spraw osobowych oraz załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Izby,

7)       kontrola dyscypliny pracy,

8)       prowadzenie spraw zakładowej działalności socjalnej (zakładowy fundusz socjalny, zakładowy fundusz mieszkaniowy),

9)       przygotowanie propozycji w zakresie gospodarowania etatami i funduszem wynagrodzeń Izby,

10)   realizowanie, we współdziałaniu z wydziałami, planu finansowego,

11)   współdziałanie z zakładami służby zdrowia w zakresie opieki nad zdrowiem pracowników,

12)   prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,

13)   prowadzenie spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)   przygotowanie projektów i realizacja umów cywilno-prawnych związanych z eksploatacją i utrzymaniem pomieszczeń biura i zespołów zamiejscowych,

15)   prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów,

16)   prowadzenie spraw związanych z naprawami i konserwacją sprzętu biurowego i pomieszczeń,

17)   prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,

18)   zabezpieczenie majątku Izby,

19)   maszynopisanie,

20)   dbanie o sprawność sprzętu technicznego,

21)   zapewnienie warunków lokalowych, wyposażenie w sprzęt, materiały i zbiory aktów prawnych regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rzecznika dyscypliny.