Do zakresu działania Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy:

1)      ewidencjonowanie i analiza formalno-rachunkowa i prawna, a następnie przekazywanie z uwagami do Kolegium Izby uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych uchwał tych jednostek, podlegających, zgodnie z art. 11 ust. l ustawy, nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej,

2)      ewidencjonowanie i wstępna analiza a następnie przekazywanie, wraz z uwagami, członkom kolegium uchwał organów jednostek samorządowych, podlegających, w oparciu o art. 13 ustawy, opiniowaniu regionalnej izby obrachunkowej,

3)      opracowanie projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych) w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący w ustawowym terminie i przekazanie ich, wraz z projektem stosownej uchwały, na posiedzenie Kolegium,

4)   analiza kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych,

5)      kompletowanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań w formie i terminach przewidzianych przepisami prawa oraz przekazywanie ewentualnych korekt tych sprawozdań,

6)      kompletowanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań z zakresu spraw objętych innymi ustawami,

1)      tworzenie komputerowej bazy danych z uchwał budżetowych oraz ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

2)      ewidencjonowanie i kompletowanie uchwał Kolegium Izby i składów orzekających, nadawanie im biegu i śledzenie ich realizacji,

3)      współdziałanie z kolegium Izby przy przygotowywaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. l pkt 6 ustawy, tj. w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach,

4)      przygotowywanie i przekazywanie organom dokonującym podziału subwencji i rozliczeń dotacji celowych, informacji o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowościach,

5)      przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz wojewodzie informacji o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

6)      przygotowywanie i przekazywanie kolegium ramowego planu pracy Izby wraz z projektem uchwały oraz przekazywanie uchwalonego planu ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej,

 

7)      udział w przygotowaniu wniosków do projektu budżetu Izby, przekazywanie tych wniosków wraz z projektem uchwały do kolegium i przesyłanie uchwalonych wniosków ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej,

8)      udział w przygotowaniu i przekazywanie do kolegium Izby sprawozdań z wykonania budżetu Izby wraz z projektem uchwały,

9)      przygotowywanie i przekazywanie do kolegium sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli, wraz ze sprawozdaniem z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej i projektem uchwały,

10)  organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu objętego nadzorem i kontrolą Izby, współpraca z instytucjami i organizacjami szkolącymi,

11)  kompletowanie księgozbioru i udostępnianie go pracownikom Izby oraz prenumerata, kompletowanie i udostępnianie czasopism,

12)  doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej,

13)  wykonywanie czynności zleconych na potrzeby Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,

14)  przekazywanie, przy współpracy z pracownikami obsługi prawnej, informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

15)  opracowywanie kompleksowych analiz sytuacji ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego,

16)  upowszechnianie informacji wynikających ze sprawowania przez Izbę funkcji kontrolnej,

17)  skreślony

18)  przygotowywanie materiałów do opracowywania raportów o stanie gospodarki finansowej jednostki.