W związku ze zgłaszanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wątpliwościami z JST, dotyczącymi naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, Kolegium RIO Lublinie na posiedzeniu w dniu 11 września 2012 r., uwzględniając rozwiązania systemowe oraz zasadę adekwatności wynikające z ustawy oświatowej, postanowiło zweryfikować swoje stanowisko, w którym – opierając się na stanowisku MEN w tej sprawie – wyrażona została opinia, że do podstawy naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych/oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych należy brać pod uwagę wydatki ponoszone we wszystkich formach przedszkolnych funkcjonujących w jednostce udzielającej dotacji.

            Kolegium Izby ostatecznie przyjęło następujące stanowisko w sprawie:

a)   podstawą dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym – są wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,

b)       podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych – są wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału.