Deklaracja dostępności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

    Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dostępnej pod adresem lublin.rio.gov.pl .

Data publikacji strony internetowej:  20 października 2010 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:      20 października 2010 r.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogą mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.
 • Na stronie internetowej brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Część informacji znajduje się w plikach PDF, DOC itd. . Nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i wprowadzenia wszystkich treści bezpośrednio w serwisie z uwagi na konieczność zamieszczania plików.
  • w postaci oryginalnej, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zawierających skany dokumentów papierowych, w szczególności zawierających podpisy odręczne,
  • charakteryzujących się dużą obszernością treści,
  • posiadających skomplikowaną strukturę,
  • zawierających tabele, wykresy i zdjęcia.

  Pliki te mogą
  • nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
  • być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

 • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pan Kamil Dąbrowiecki, adres poczty elektronicznej kamil.dabrowiecki@lublin.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 467-91-27 w.136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:
     Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
     adres: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
     e-mail: lublin@rio.gov.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich .

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
siedziby w Lublinie oraz Zespołów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Siedziba RIO w Lublinie - ul. Karłowicza 4 

 1. Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 2. Wejście do budynku odbywa się po schodach; jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek wyposażony jest w dwie windy dobrze oświetlone, posiadające poręcz i lustro przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnętrzny panel sterujący został oznaczony alfabetem Braille’a i wyposażony w informację głosową.
 4. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 5. Ciągi komunikacyjne na piętrach mają szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch.  Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
 6. Przed budynkiem, w ramach strefy płatnego parkowania, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do siedziby Izby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 8. Brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online. 
 9. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej – Łazienna 3

 1. Izba zajmuje dwa lokale: na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. 
 2. Wejście dla pracowników zajmujących lokal na parterze znajduje się od ulicy Łaziennej i prowadzi bezpośrednio do drzwi budynku (bez schodów). Wejście główne dla pracowników zajmujących lokal na pierwszym piętrze oraz petentów znajduje się od strony parkingu i prowadzi  bezpośrednio (bez schodów) do drzwi budynku. Na klatce schodowej po wejściu do budynku znajdują się drzwi do lokalu na parterze (bez schodów) oraz schody na pozostałe piętra. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla wózków. Zarówno wejście od frontu jak i główne od parkingu umożliwiają wjazd wózkiem na parter. Klatka schodowa oraz korytarz na parterze nie utrudniają poruszania się.
 3. W budynku brak windy.
 4. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Ciągi komunikacyjne, mają szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
 6. W pobliżu budynku nie ma parkingu publicznego. Najbliższe (ok. 150 m) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Jatkowej obok sklepu spożywczego.
 7. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do siedziby Izby z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 
 8. Brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online. 
 9. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Zespół Zamiejscowy w Chełmie – Pl. Niepodległości 1

 1. Izba zajmuje pomieszczenia na trzecim piętrze budynku.
 2. Wejście do budynku odbywa się po schodach zabezpieczonych po obu stronach poręczami. Na niskim parterze jest podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący do windy.
 3. Winda jest dobrze oświetlona, posiada poręcz i lustro przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnętrzny panel sterujący został oznaczony alfabetem Braille’a i wyposażony w informację głosową.
 4. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na III piętrze obok pomieszczeń Izby.
 5. Ciągi komunikacyjne, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
 6. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do siedziby Izby z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 
 8. Brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online. 
 9. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Zespół Zamiejscowy w Zamościu - ul. Partyzantów 94

 1. Izba zajmuje pomieszczenia na trzecim piętrze budynku.
 2. Wejście do budynku odbywa się po schodach; jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku brak windy. Do pomieszczeń prowadzą schody z poręczą.
 4. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 5. Ciągi komunikacyjne, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
 6. Z tyłu budynku znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do siedziby Izby z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 
 8. Brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online. 
 9. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. Brak pętli indukcyjnych w budynku.