Informujemy,

 

że zgodnie z art. 13. pkt 11. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych udzielane są przez Izbę na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1. ust. 2. tej ustawy (tj. jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

.

 

Wniosek powinien być podpisany przez kierownika danego podmiotu, zawierać wskazanie przepisu z zakresu finansów publicznych, budzącego wątpliwości interpretacyjne, z podaniem proponowanego rozwiązania problemu i właściwej oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub przyszłego zdarzenia i nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy.

 

Wniosek jest do pobrania na stronie BIP Izby.